Netmiko vs Paramiko – Python for network programming